Comisii

Comisii cu caracter permanent :

CEAC
Comisia pentru curriculum
Comisia pentru prevenirea si combaterea violenței , prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii
Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență
Comisia pentru control managerial intern

Comisii cu caracter temporar :

Comisia pentru programe şi proiecte educative
Comisia de cercetare disciplinară
Comisia pentru promovarea imaginii școlii
Comisia de implementare a strategiei naționale de acțiune comunitară
Comisia pentru întocmirea orarului şi asigurarea serviciului pe şcoală
Comisia pentru siguranța în mediul școlar
Comisia responsabilă de utilizarea cabinetului multimedia, a calculatoarelor Conectate la internet și a tablelor interactive
Comisia responsabilă cu monitorizarea ritmicității notării
Comisia pentru mentorat
Comisia de inventariere
Comisia de recepţie bunuri
Comisia de casare, de clasare şi valorificare a materialelor rezultate
Comisia de verificare a documentelor școlare şi a actelor de studii
Comisia de organizarea examenelor de corigenţă
Comisia responsabilă cu manualele școlare şi rechizite
Comisia diriginților
Comisia responsabilă cu redactarea şi actualizarea RI, ROF, PDI, planuri manageriale, codul etic
Comisia responsabilă cu monitorizarea absențelor
Comisia responsabilă cu corn , lapte și mere
Comisia responsabilă cu programul”Euro 200” , burse şcolare
Comisia pentru frecvenţa, combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar
Comisia responsabilă cu împărțirea elevilor pe clase/grupe
Comisia de admitere 2021-2022
Comisia de evaluare naţională 2020/2021
Comisia de gestionare date SIIIR
Comisia de activităţi şcolare şi extraşcolare
Comisia pentru olimpiade , concursuri şi competiţii